ثابت قدم ماندن در دعا

۱۶ آوریل ۲۰۲۰

مقدسین عزیز،

ما خدا را پرستش می کنیم که بسیاری از شما را برانگیزانده است تا در بار قلبی فعلی برای ۲۱ روز دعا شرکت کنید. تا به حال هرگز بسیاری از سراسر جهان یکدل همانند یک انسان برای دعا با چنین روش پایداری به یکدیگر نپیوسته اند. ما مطمئن هستیم که خداوند صعود کرده ما، دعاهای کلیسا را می شنود و اینکه آنها در جهت انجام دادن خواست او بسیار سودمند خواهند بود. بعد از تعمق و مشارکت بیشتر، تصمیم گرفته ایم تا از تمام مقدسین تقاضا کنیم که با مداومت بر این دعا به مدت ۹ روز دیگر ادامه دهند، که معادل با ۳۰ آوریل می شود.

 
امید ما این است که این ماهِ دعا، صرفاً یک رویداد گذرا نباشد، بلکه زندگی دعایی شخصی ما و خدمتگزاری دعای جمعی کلیسا را بسیار قوت یخشد. دعا بزرگترین کار ما در مقابل خداست، و این نیز بزرگترین تهدید برای دشمن خداست. به همین دلیل، شیطان جوینده تضعیف کردن زندگی دعایی ما و خدمتگزاری دعای کلیسا است. با علم بر این، پولس رسول ثابت قدم بودن و دعا کردن را پیوند داد ( رومیان 12:12، افسسیان 18:6؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5). ثبات و ایستادگی در برابر موانع برای ساختن یک زندگی دعایی و خدمتگذاری دعا، حیاتی است. این نه تنها تعلیم رسول است، بلکه به طور گسترده در کلام خدا نشان داده شده است.
 
هنگامی که یوشع اسراییلی ها را بر ضد عَمالیق در نبرد رهبری کرد، موسی با عصای برافراشته بر کوهی ایستاد (خروج 9:17 -10 ). آیه 11 می گوید: «و واقع شد که چون موسی دست خود را برمی افراشت، اسراییل غلبه می یافتند و چون دست خود را فرو می گذاشت، عمالیق چیره می شدند.» برافراشتن دست موسی بر قله کوه، نماد شفاعتِ مسیحِ صعود کرده در آسمان ها است(رومیان 34:8 ب؛ عبرانیان 25:7؛ اول تیموتائوس 8:2 )، و یوشع نمادی از مسیح به عنوان روح ساکن در درون است که با جسم، که نماد عمالیق است، می جنگد ( رومیان 9:8-11؛ غلاطیان 16:5-17). این یعنی پیروزی در جنگ روحانی، بستگی بسیار زیادی به شفاعت مسیح دارد. اگر چه آیه 12 به ما می گوید که دستان موسی سنگین شد [خسته شد] و نیاز به حمایت کردن داشت. به عنوان شخصی که دستان او سنگین شد، موسی نشانگر مسیح نیست، بلکه او نماد ماست، حاکی از این است که وقتی مسیح در آسمان ها دعا می کند، ما نیز باید بر روی زمین دعا کنیم (اول تیموتائوس 8:2 ). یک سنگ، که نماد مسیح به عنوان قوت و ثبات ما در دعا است، برای نشستن موسی بر آن، آورده شد. علاوه بر این، دستانش را از یک سو توسط حور که نشانگر کهانت است، و از سوی دگر توسط هارون که نشانگر پادشاهی است، نگاه داشتند. این بدان معناست که برای ثابت قدم بودن در دعاهای شفاعتیِ جنگ روحانی، ما باید کاهنانی باشیم که روح، یعنی قدس الاقداسِ امروزه را برای دعا به کار می گیرند، و باید کاملاً تسلیم خداوند و تحت اختیار او باشیم.
 
چون دانیال شخصی بود که وعده خدا درباره بازگشت اسراییل از اسارت را می دانست (ارمیا 29: 10)، در دعا برای خواستۀ خداوند ثابت قدم بود (دانیال 9: 2-3). او عادت داشت که سه بار در روز دعا کند (6: 10) و اجازه نمی داد که هیچ چیز، حتی تهدید مرگ، دعای او را متوقف کند (آآ. 7-9). پس دانیال یک مجرای دعا بود که خداوند می توانست برای اجرای خواستۀ خود، از او استفاده کند. برادر لی در مورد دانیال باب 6 گفت: «خدا مایل است اقتصاد خود را اجرا کند، ولی به انسان نیاز است تا بر روی زمین، برای اقتصاد او دعا نماید. خدا اقتصاد خود بر روی زمین را از طریق مجراهای امینِ دعا اجرا می کند. حیله شیطان این است که دعایی که برای حرکت خداست را عقیم کند... برای به کمال رساندن و اجرای اقتصاد خدا، هیچ راه دیگری غیر از دعا وجود ندارد» (Life-study of Daniel ، ص 45). همکاری دانیال با خداوند در دعا، برای خداوند راهی حاصل کرد که قدمی بزرگ در حرکت خود بردارد.
 
امروز خداوند جویای دعاهایی است که ارزشِ توزیعی داشته باشند [برای پادشاهی خداوند]، دعاهایی که نظیر قلب خداست، دعاهایی برای پیشرفت حرکت خدا، دعاهایی برای آماده شدنِ عروس، دعاهایی برای تولید پیروزمندان به عنوان ارتش خداوند، دعاهایی برای شکست دشمنِ خدا، دعاهایی که عصر را تغییر دهند. دعاهای مقدسین و کلیسا، عاملی پراهمیت در تحقق یافتنِ تغییرِ دوران از عصر حاضر به عصر پادشاهی است (لوقا 18: 1-8؛ مکاشفه 6: 9-10؛ 8: 3-5). برای ثابت قدم بودن در اینچنین دعاها، ما به طور قطعی به قوتِ او نیاز داریم (افسسیان 6: 10).
 
مقدسین عزیز، خداوند می خواهد یک کهانت شاهانه را بر افرازد تا به او به عنوان آن شفیعِ صعود کرده، در خدمتگزاری آسمانی شفاعت او، بپیوندد. با این نگرش، ما با تأکید از شما می خواهیم که تا پایان این ماه، به دعای کنونی ما که جهانی و شبانه روزی است، ادامه دهید، و شما را تشویق می کنیم که دیگران را نیز برای پیوستن به این دعا دعوت نمایید. اگر شما هنوز برای انتخاب بازه زمانی دعا ثبت نام نکرده اید، می توانید به unceasinglypray.org رفته و نام نویسی کنید. کسانی که ثبت نام می کنند، روزانه یک پیشنهاد بار قلبی دعا از طریق ایمیل دریافت خواهند کرد. باشد که خداوند در ما آنچه را مایل است، انجام دهد، و باشد که دعاهای ما، مسیر را برای اجرای خواستۀ قلبیِ او بر روی زمین، هموار سازد.
 
برادرانتان در مسیح،
همکاران در بازیابی خداوند