14. DAN MOLITVA DA ZAPOSJEDNEMO KRISTA KAO SVEOBUHVATNOG KRISTA

KOL 1:12; EF 3:8, 17-18

14. Da sveti u potpunosti zaposjednu svoju dodijeljenu im porciju sveobuhvatnog, sveobujmljivog Krista bivajući osnaženi silom kroz Duha u svog unutrašnjeg čovjeka kako bi Krist Sebi načinio dom u njihovim srcima (Kol 1:12; Ef 3:8; 17-18).

Kol 1:12 -s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

Ef 3:8 -Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova

Ef 3:17-18 -da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina

Ustrajte u molitvi.