18. DAN MOLITVA DA POSTOJANO NASTAVIMO DALJE

DJELA 2:42; MT 6:6; 18:19-20; KOL 4:2; 1 SOL 5:17

18. Da sveti nastave postojano u molitvi te da njihov molitveni život bude izgrađen osobno (lično), u malim grupama i na sastancima crkve dok molitva nije neprestana (Dj 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1 Sol 5:17).

Djela 2:42 -Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.

Mt 6:6 -Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."

Mt 18:19-20 -"Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima."

Kol 4:2 -U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!

Ustrajte u molitvi.