LIG-ONG MAGPADAYON SA PAGPANGAMUYO

Abril 29, 2020

Hinigugmang mga balaan,

Nagpasalamat gyod mi sa Ginoo sa dagayang sangkap Niya sa kaiglesiahan ug sa mga balaan sa Iyang pahiuli nga nakapahimo sa daghan kaayo nga mangamuyo isip usang bag-ong tawo ning niaging bulan. Wala pa gyoy ingon niana sukad nga tibuok-kalibotan, 24-oras nga pag-ampo sa kasaysayan sa Iyang pahiuli. Bisan tuod gibati namo nga taposon na kining nagtambayayongay nga pangabudlay sa Abril 30, naglaom mi diha sa Ginoo nga dili lang unta kini panahon sa pag-ampo kondili Iyang lig-onon tang tanan nga mopadayon sa pag-abante sa atong personal nga kinabuhi sa pag-ampo ug sa hiniusang pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia.

 Nagtuo mi nga ang tanang balaan nga nagpaluwan niini nakaamgo gyod sa paglahutayng gikinahanglan alang sa pag-ampong nangamuyo (Col. 4:2). Tungod kini sa nagpadayong gubat tali sa Dios ug sa Iyang kaaway nga si Satanas diha sa dili makitang ginsakpan. Natural, matuman gyod sa kapulihay ang tuyo sa Dios, apan unsa kadali kana mahitabo ug kinsay modaog sa pakig-away sa usa ka panahon nag-agad gyod sa gidak-on sa pagbulig sa katawhan sa Dios Kaniya diha sa pag-ampo. Nasayod si Satanas niini, mao nga nangita siya sa tanang paagi nga maulang ang atong pag-ampo. Sa pagkatinuod, kay supak man sa atong pag-ampo ang tibuok sulog ning panahona, gisultian ta ni Brother Lee nga, “Sama ra sa pagbugsayg sakayan nga nisungsong sa sulog ang paglahutay sa pag-ampo. Kon dili ka molahutay, maanod ka sa sulog. Walay duhaduha nga ang paglahutay sa ingon niini, sa pagbugsay ba o sa pag-ampo, nagkinahanglan gyog dakong kusog” (Life-study of Colossians, p. 580). Tungod niini, nagkinahanglan ta sa paggahom sa Ginoo (Efe. 6:10).

 Gihatagan ta ni Brother Lee og pipila ka praktikal nga tambag nga makatabang nato aron makalahutay ta sa pag-ampo. Una, gisugo ta niya nga makigsabot gyod pag-ayo sa Ginoo ug mosaad man ngani Niya kalabot sa atong kinabuhi sa pag-ampo. Magpadayag kanang panaara sa tinguha nato nga mahimong tawong mainampoon, samtang niila nga nagkinahanglan ta sa Ginoo nga maghimo natong matinumanon nga motuman sa atong panaad. Ikaduha, mogahin gyod tag usa o labaw pa nga pihong panahon matag adlaw aron mag-ampo (Dan. 6:10). Isipon gyod nato nga ang pag-ampo maoy labing importanteng butang ug dili gyod nato ipailog kining mga panahona o ipaulang ba ang atong pag-ampo. Ikatulo, magmabinantayon gyod ta sa atong pagpamulong sa inadlaw natong kinabuhi, kay makaluya man sa atong espiritung nag-ampo ang mapasagarong pagpamulong (Efe. 4:29-30; itandi sa 1 Tes. 5:19 ug nota). Ikaupat, gamiton gyod nato ang atong espiritu, bansayon ang atong pagbuot, pakalmahon ang atong hunahuna, ug dumalahan ang atong pagbati aron hustong makaampo (Efe. 6:18; 2 Tim. 1:7; 1 Ped. 4:7). Ikalima, natudloan ta sa kasinatian nga makatabang nato nga makaugmad og labi pang paglahutay sa atong pag-ampo ang mag-ampo nga dunay kauban (tan-awa Life-study of Colossians, pp. 581-583, ug Life-study of Ephesians, pp. 552-555, alang sa dugang pang detalye kalabot ning makatabang nga mga batasan).

 Hilabihan kadako ang mga kaayohan sa pagbansay sa pag-ampo sa ingon niana. Makapasagol kini nato sa Ginoo aron mahimo tang hulad Niya isip tawong mainampoon (Mat. 14:23; Mar. 1:35; Luc. 5:16). Makapatumong kini nato sa atong hunahuna sa mga butang sa itaas imbis sa yutan-ong mga butang nga may kalabotan sa kaugalingon natong mga interes (Col. 3:2). Makapausa kini nato sa nangamuyong pagpangalagad sa nikayab nga Cristo alang sa mga interes sa Dios dinhi sa yuta (Rom. 8:34; Heb. 7:25). Kining nangamuyong pag-ampo, nga diha ni Cristo ug uban ni Cristo nga incienso, “dili pag-ampo alang sa atong kaugalingon kondili pag-ampo alang sa pagtuman sa diosnong administrasyon, alang sa pagpaambit sa nagsangkap nga grasya sa Dios, ug alang sa mga iglesia ug sa mga balaan. Humot nga incienso alang sa Dios kanang pag-ampoa—magtuman kini sa Iyang tuyo, magtagbaw sa Iyang tinguha, ug maglipay sa Iyang kasingkasing (Exo. 30:7, nota 1). Labot pa, sa moduol ta sa trono sa grasya sa mag-ampo ta, makadawat tag kaluoy ug makakaplag og grasya nga tabang panahon sa panginahanglan (Heb. 4:16). Maghatod og panalangin sa atong kaugalingon, sa atong mga iglesia, ug sa atong mga nasod ang atong pag-ampo.

 Nilampos ba ta o napakyas sa atong pag-ampo sa nilabayng katloan ka adlaw segun sa atong pagkalkulo, mopadayon ug moabante gyod ta sukad karon hangtod sa umalabot. Kusganon gyod namong gidasig ang tanang balaan nga iampog balik sa tibuok bulan sa Mayo ang gisugyot nga katloan ka luwan sa pag-ampo sa unceasinglypray.org . Nagtuo mi nga kon balikon ninyog ampo kining katloan ka punto ug ang mga versiculo nga kauban niini, makaamgo mo nga daghan pa kaayo ang kinahanglan nga mapadayonong ipangamuyo nato. Lig-onon unta sa Ginoo ang Iyang pahiuli ug himoon tang Iyang balay sa pag-ampo (Mar. 11:17). Daygon nato ang atong maluluy-on ug matinumanong Labawng Sacerdote nga labaw pa sa mga langit (Heb. 2:17; 7:26) ug nagpausa nato Kaniya sa Iyang langitnong pagpangalagad sa pagpangamuyo (Sant. 5:17 ug nota).

 Inyong mga igsoon diha ni Cristo,

Ang mga masigka-magbubuhat sa pahiuli sa Ginoo