تازه ها

کلام تشویق کننده از مینورو چن (2 )

ضبط شده در ۲٨ آوریل، ۲۰۲۰

کلام تشویق کننده از جیمز لی

ضبط شده در ۲۰ آوریل، ۲۰۲۰

کلام تشویق کننده از اندرو یو

ضبط شده در ۱٩ آوریل، ۲۰۲۰

کلام تشویق کننده از ران کنگس

ضبط شده در ۲ ۱ آوریل، ۲۰۲۰

کلام تشویق کننده از مینورو چن

ضبط شده در ۱ ۱ آوریل، ۲۰۲۰