BAG-ONG MGA KALAMBOAN

Word of Encouragement from Minoru Chen (2)

RECORDED ON APRIL 28, 2020

Word of Encouragement from James Lee

RECORDED ON APRIL 20, 2020

Word of Encouragement from Andrew Yu

RECORDED ON APRIL 19, 2020

Pulong sa Pagdasig ni Ron Kangas

GIREKORD ADTONG ABRIL 12, 2020

Pulong sa Pagdasig ni Minoru Chen

GIREKORD ADTONG ABRIL 11, 2020